Privacy Policy

Beizonder, gevestigd aan de Durgerdammerdijk 36-B, 1026BZ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.beizonder.nl
Durgerdammerdijk 36-B
1026BZ Amsterdam
info@beizonder.nl
+31 (0)621933813

Astrid Honingh is de Functionaris Gegevensbescherming van Beizonder.
Zij is te bereiken via info@beizonder.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken;
Beizonder verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;
Beizonder verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Beizonder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming;
Beizonder neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;
Beizonder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > 7 jaar > Reden hiervoor is de fiscale bewaarplicht.
Adres > 7 jaar > Reden hiervoor is de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden;
Beizonder verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;
Beizonder gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beizonder en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die
wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beizonder.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw
verzoek .

Beizonder wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16
jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beizonder.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;
Beizonder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens
toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan
contact op via info@beizonder.nl. Beizonder heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde
internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te
voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.